Juriste

JURISTE

Shoqeria Synapse ATS Sh.p.k, qe ushtron aktivitetin ne fushen e Integrimit te Sistemeve te Teknologjise se Informacionit, Telekomunikacionit, dhe Sigurise, kerkon te punesoje nje Juriste.

Detyrat

  • Hartimi i kontratave te punes, shitjes, blerjes dhe bashkepunimit.
  • Ndjekja e procedurave te prokurimit ne sistemin e APP.
  • Pergatitja e dokumentacionit per procedurat e tenderimit, dhe ndjekja e procedurave te prokurimit.
  • Perfaqeson shoqerine prane institucioneve te ndryshme te administrates, ndjek procedurat ligjore dhe mban korrespondencat zyrtare qe lidhen me aktivitetin e shoqerise.
  • Perfaqeson shoqerine ne ceshtje gjyqesore.
  • Protokollon dhe arkivon te gjithe dokumentacionin ligjor dhe zyrtare te shoqerise.

Kerkesat

  • Diplome universitare, fakulteti Juridik.
  • Aftesi komunikuese dhe organizative.
  • Njohuri mbi perdorimin e aplikacioneve te paketes MS Office.

Orari i Punes               8:30 – 17:00

Pagesa                            Paga baze

Aplikimi                         info@synapse.al

Dokumentacioni         CV, dhe Kopje diplome